Reklama

LIST OTWARTY LIGI OCHRONY PRZYRODY
W SPRAWIE WŁĄCZENIA LASÓW PAŃSTWOWYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

 

Szanowny Panie Ministrze

Po przyjęciu przez Radę Ministrów w dniu 3 sierpnia 2010 r. „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013”, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGLLP) niespodziewanie zostało zakwalifikowane do sektora finansów publicznych, już miesiąc później PGLLP zostało ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 (w załączniku nr 6, Cz. 41, Dział 020, Rozdział 02095). Ta pospieszna decyzja, wprowadzana wbrew zapisom ustawy o lasach i ustawy o finansach publicznych oraz bez konsultacji z przyrodnikami i leśnikami, wskazuje na wielką determinację Rządu w przejęciu pełnej kontroli nad dochodami i wydatkami Lasów Państwowych. Byłoby to uzasadnione, gdyby nie sprawdził się dotychczasowy system finansowy Lasów Państwowych wprowadzony przez ustawę o lasach, lub gdyby były istotne wątpliwości dotyczące finansowania przez zarządzających lasami – z uzyskiwanych nadwyżek przychodów nad kosztami - przedsięwzięć nieodpowiednich z punktu widzenia Państwa. Tak jednak nie jest.

Kształt polskiego leśnictwa określony został w ustawie o lasach z 1991 r. Przyjęto w niej zasady gospodarki leśnej trwale zrównoważonej, uwzględniającej na równi funkcje produkcyjne, ochronne i społeczne. Model działalności PGLLP oparty został na zasadzie samofinansowania, której głównym mechanizmem stał się rachunek wyrównawczy zwany funduszem leśnym, gromadzony przede wszystkim na wyrównywanie niedoborów powstających w niektórych nadleśnictwach np. na skutek ograniczeń gospodarki leśnej z tytułu ochrony przyrody (jak w przypadku nadleśnictw Puszczy Białowieskiej), ale też na inne wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, tak z zakresu nauki i ochrony przyrody, jak i wieloletniego prognozowania gospodarki leśnej oraz tworzenia niezbędnej infrastruktury. Wydatkowanie środków z funduszu leśnego jest systematycznie kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Nie ma żadnej pewności, że środki gromadzone w formie funduszu leśnego zostaną wykorzystane w budżecie Państwa lepiej i skuteczniej niż dotychczas. Istnieje natomiast uzasadniona obawa presji budżetu na uzyskiwanie większych przychodów, przede wszystkim ze zwiększonego pozyskania drewna, a także na zmniejszenie kosztów, przede wszystkim na szeroko pojętą ochronę przyrody w lasach.

Ponad połowa lasów zarządzanych przez PGLLP, to jest blisko 4 miliony hektarów, objęta jest różnymi powierzchniowymi formami ochrony przyrody, w tym rezerwatami, parkami krajobrazowymi, lasami ochronnymi, strefami i otulinami ochronnymi, obszarami Natura 2000 i innymi. Same obszary Natura 2000 zajmują w lasach PGLLP 38% powierzchni, a ochrona przedmiotów ochrony dla których w Polsce wyznaczono te obszary jest niezwykle skomplikowana i odpowiedzialna. W większości przypadków Lasy Państwowe zmuszone są na własny koszt określać zasięg tych przedmiotów ochrony, jak i ich stan oraz przedsięwzięcia niezbędne do utrzymania lub poprawy ich stanu. Ciągła kontrola społeczna, w tym ekologiczna, sprawowana nad lasami, m.in. w formie konsultacji podczas sporządzania średniookresowych planów urządzenia lasów poszczególnych nadleśnictw, powoduje niejednokrotnie zażarte spory o pryncypia ochronne, ale też jest gwarantem racjonalnego wydatkowania środków na ochronę przyrody w lasach.

Prosimy, aby Pan Minister wziął pod uwagę argumenty przedstawione przez Ligę Ochrony Przyrody, przedstawiając podczas kolejnego posiedzenia Rady Ministrów wniosek o wycofanie się Rządu z niefortunnego pomysłu włączenia PGLLP do sektora finansów publicznych.

Z wyrazami szacunku:

W imieniu Zarządu Głównego LOP
Prezes ZGLOP

Dr inż. Ryszard Kapuściński